Magazynowanie ADR

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych ADR

Warunkiem koniecznym zapewnienia usługi magazynowania ADR, czyli innymi słowy magazynowania materiałów niebezpiecznych, jest posiadania powierzchni magazynowej spełniającej wszystkie normy jakie przed takimi pomieszczeniami stawia ustawodawca. Magazyn ADR to kosztowna inwestycja, ponieważ wszystkie procesy jak i materiały składające się na jego powstanie są znacznie droższe niż te jakich potrzebujemy do wybudowania zwykłego magazynu.

Strefa ADR, a magazynowanie ADR

Aby zapewnić pewne przechowywanie towarów niebezpiecznych nie wystarczy sam magazyn. Potrzebna jest jeszcze strefa ADR, czyli specyficzny obszar, gdzie obowiązują ścisłe przepisy dotyczące przewozu towarów ryzykownych drogą lądową. Jest to kluczowe zagadnienie dla branży transportowej,  wymagane aby chronić ludzi i otoczenie przed ewentualnymi zagrożeniami związanymi z takim transportem.

Co to jest ADR? Definicja.

Co to jest ADR? Prosta definicja mówi, że ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) to europejskie porozumienie dotyczące międzynarodowego transportu materiałów niebezpiecznych. Aby odpowiednio magazynować materiały niebezpieczne objęte ADR, należy przestrzegać określonych norm i procedur.

W zależności od rodzaju i ilości magazynowanych materiałów niebezpiecznych, mogą być wymagane specjalne urządzenia i instalacje, takie jak np. systemy wentylacji, systemy przeciwpożarowe, zbiorniki bezpieczeństwa czy specjalne zabezpieczenia przed wybuchem. Ważne jest również, aby magazynować różne rodzaje materiałów oddzielnie i zapobiegać ich mieszaniu.

Jeśli chcesz magazynować materiały niebezpieczne, musisz spełnić określone wymagania bezpieczeństwa i uzyskać odpowiednie zezwolenia i pozwolenia. W zależności od kraju i regionu mogą obowiązywać różne przepisy i procedury, dlatego ważne jest, abyś dokładnie zapoznał się z lokalnymi wymaganiami i normami.

Materiały niebezpieczne pożarowo

Lp.Materiały niebezpieczne pożarowo:
1gazy palne,
2ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C)
3materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne
4materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu
5materiały wybuchowe i pirotechniczne
6materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji
7materiały mające skłonności do samozapalenia

Magazyny ADR w Polsce – Hermespol

W Polsce specjalne magazyny ADR, muszą funkcjonować zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ADR. Tego typu magazyny, takie jak nasz, muszą spełniać szereg restrykcyjnych wymagań dotyczących m.in. bezpieczeństwa przeciwpożarowego, instalacji elektrycznych, wentylacji, oświetlenia, a także powinny posiadać odpowiednią dokumentację i etykiety.

Magazyny ADR są pod ścisłą kontrolą organów państwowych, które odpowiadają za ich bezpieczeństwo i zgodność z przepisami.

Niemały koszt funkcjonowania magazynu ADR stoi za popularnością outsourcingu tej usługi. Jeśli jesteś zainteresowany bezproblemowym korzystaniem z tej usługi skorzystaj z naszej oferty. Wszystkie informacje kontaktowe znajdziesz w zakładce kontakt

Klasyfikacja ADR Tabela (ADR klasy):

Klasa ADRRODZAJ MATERIAŁU
KLASA 1materiały i przedmioty wybuchowe (podklasy według stwarzanych zagrożeń 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4)
KLASA 2gazy
KLASA 3materiały ciekłe zapalne
KLASA 4.1materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące i materiały wybuchowe stałe odczulone
KLASA 4.2materiały samozapalne
KLASA 4.3materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne
KLASA 5.1materiały utleniające
KLASA 5.2nadtlenki organiczne
KLASA 6.1materiały trujące
KLASA 6.2materiały zakaźne
KLASA 7materiały promieniotwórcze
KLASA 8materiały żrące
KLASA 9różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Numery zagrożenia dla towarów niebezpiecznych

Numer zagrożeniaTowar niebezpieczny
20gaz duszący lub gaz niestwarzający zagrożenia dodatkowego
22gaz schłodzony skroplony, duszący
223gaz schłodzony skroplony, palny
225gaz schłodzony skroplony, utleniający (wzmagający palenie)
23gaz palny
238gaz palny żrący
239gaz palny mogący samorzutnie ulegać gwałtownej reakcji
25gaz utleniający (wzmagający palenie)
26gaz trujący
263gaz trujący, palny
265gaz trujący, utleniający (wzmagający palenie)
268gaz trujący, żrący
28gaz żrący
30materiał ciekły zapalny (temperatura zapłonu od 23 °C do 60 °C włącznie), materiał ciekły zapalny lub stały stopiony, o temperaturze zapłonu wyższej niż 60 °C, podgrzany do temperatury równej lub wyższej od jego temperatury zapłonu lub materiał ciekły samonagrzewający się
323materiał ciekły zapalny, reagujący z wodą, wydzielający gazy palne
X323materiał ciekły zapalny, reagujący niebezpiecznie z wodą, wydzielający gazy palne
33materiał ciekły łatwo zapalny (temperatura zapłonu niższa niż 23 °C)
333materiał ciekły piroforyczny
X333materiał ciekły piroforyczny, reagujący niebezpiecznie z wodą
336materiał ciekły łatwo zapalny, trujący
338materiał ciekły łatwo zapalny, żrący
X338materiał ciekły łatwo zapalny, żrący, reagujący niebezpiecznie z wodą
339materiał ciekły łatwo zapalny mogący samorzutnie ulegać gwałtownej reakcji
36materiał ciekły zapalny (temperatura zapłonu od 23 °C do 60 °C włącznie), słabo trujący lub materiał ciekły samonagrzewający się, trujący
362materiał ciekły zapalny, trujący, reagujący z wodą, wydzielający gazy palne
X362materiał ciekły zapalny, trujący, reagujący niebezpiecznie z wodą, wydzielający gazy palne
368materiał ciekły zapalny, trujący, żrący
38materiał ciekły zapalny (temperatura zapłonu od 23 °C do 60 °C włącznie), słabo żrący lub materiał ciekły samonagrzewający się, żrący
382materiał ciekły zapalny, żrący, reagujący z wodą, wydzielający gazy palne
X382materiał ciekły zapalny, żrący, reagujący niebezpiecznie z wodą, wydzielający gazy palne
39materiał ciekły zapalny mogący samorzutnie ulegać gwałtownej reakcji
40materiał stały zapalny, materiał samoreaktywny lub materiał samonagrzewający się
423materiał stały reagujący z wodą, wydzielający gazy palne lub materiał stały zapalny, reagujący z wodą, wydzielający gazy palne lub materiał stały samonagrzewający się, reagujący z wodą, wydzielający gazy palne
X423materiał stały, reagujący niebezpiecznie z wodą, wydzielający gazy palne lub materiał stały zapalny, reagujący niebezpiecznie z wodą, wydzielający gazy palne lub materiał stały samonagrzewający się, reagujący niebezpiecznie z wodą, wydzielający gazy palne
43materiał stały samozapalny (piroforyczny)
X432materiał stały samozapalny (piroforyczny), reagujący niebezpiecznie z wodą, wydzielający gazy palne
44materiał stały zapalny, stopiony, w podwyższonej temperaturze
446materiał stały zapalny, trujący, stopiony, w podwyższonej temperaturze
46materiał stały zapalny lub samonagrzewający się, trujący
462materiał stały trujący, reagujący z wodą, wydzielający gazy palne
X462materiał stały, reagujący niebezpiecznie z wodą, wydzielający gazy trujące
48materiał stały zapalny lub samonagrzewający się, żrący
40materiał stały zapalny, materiał samoreaktywny lub materiał samonagrzewający się
X482materiał stały, reagujący niebezpiecznie z wodą, wydzielający gazy żrące
50materiał utleniający (wzmagający palenie)
539nadtlenek organiczny, palny
55materiał silnie utleniający (wzmagający palenie)
556materiał silnie utleniający (wzmagający palenie), trujący
558materiał silnie utleniający (wzmagający palenie), żrący
559materiał silnie utleniający (wzmagający palenie), mogący samorzutnie ulegać gwałtownej reakcji
56materiał utleniający (wzmagający palenie), trujący
568materiał utleniający (wzmagający palenie), trujący, żrący
58materiał utleniający (wzmagający palenie), żrący
59materiał utleniający (wzmagający palenie), mogący samorzutnie ulegać gwałtownej reakcji
60materiał trujący lub słabo trujący
606materiał zakaźny
623materiał ciekły trujący, reagujący z wodą, wydzielający gazy palne
63materiał trujący, zapalny (temperatura zapłonu od 23 °C do 60 °C włącznie)
638materiał trujący, zapalny (temperatura zapłonu od 23 °C do 60 °C), żrący
639materiał trujący, zapalny (temperatura zapłonu nie wyższa niż 60 °C), mogący samorzutnie ulegać gwałtownej reakcji
64materiał stały trujący, zapalny lub samonagrzewający się
642materiał stały trujący, reagujący z wodą, wydzielający gazy palne
65materiał trujący, utleniający (wzmagający palenie)
66materiał silnie trujący
663materiał silnie trujący, zapalny (temperatura zapłonu nie wyższa niż 60 °C)
664materiał stały silnie trujący, zapalny lub samonagrzewający się
665materiał silnie trujący, utleniający (wzmagający palenie)
668materiał silnie trujący, żrący
X668materiał silnie trujący, żrący, reagujący niebezpiecznie z wodą
669materiał silnie trujący, mogący samorzutnie ulegać gwałtownej reakcji
68materiał trujący, żrący
69materiał trujący lub słabo trujący, mogący samorzutnie ulegać gwałtownej reakcji
70materiał promieniotwórczy
768materiał promieniotwórczy, trujący, żrący
78materiał promieniotwórczy, żrący
80materiał żrący lub słabo żrący
X80materiał żrący lub słabo żrący, reagujący niebezpiecznie z wodą
823materiał ciekły żrący, reagujący z wodą, wydzielający gazy palne
83materiał żrący lub słabo żrący, zapalny (temp. zapłonu od 23 °C do 60 °C)
X83materiał żrący lub słabo żrący, zapalny (temperatura zapłonu od 23 °C do 60 °C włącznie), reagujący niebezpiecznie z wodą
839materiał żrący lub słabo żrący, zapalny (temperatura zapłonu od 23 °C do 60 °C), mogący samorzutnie ulegać gwałtownej reakcji
X839materiał żrący lub słabo żrący, zapalny (temperatura zapłonu od 23 °C do 60 °C), mogący samorzutnie ulegać gwałtownej reakcji, reagujący niebezpiecznie z wodą
84materiał stały żrący, zapalny lub samonagrzewający się
842materiał stały żrący, reagujący z wodą, wydzielający gazy palne
85materiał żrący lub słabo żrący, utleniający (wzmagający palenie)
856materiał żrący lub słabo żrący, utleniający (wzmagający palenie), trujący
86materiał żrący lub słabo żrący, trujący
88materiał silnie żrący
X88materiał silnie żrący, reagujący niebezpiecznie z wodą
883materiał silnie żrący, zapalny (temperatura zapłonu od 23 °C do 60 °C)
884materiał stały silnie żrący, zapalny lub samonagrzewający się
885materiał silnie żrący, utleniający (wzmagający palenie)
886materiał silnie żrący, trujący
X886materiał silnie żrący, trujący, reagujący niebezpiecznie z wodą
89materiał żrący (słabo żrący), mogący samorzutnie ulegać gwałtownej reakcji
90materiał zagrażający środowisku, różne materiały niebezpieczne
99różne materiały niebezpieczne przewożone w podwyższonej temperaturze

Publikacja:

Aktualizacja:

Autor:

Scroll to Top